CLAMP & UNION

                   W TECH ขอเสนอ CLAMP และ UNION ตั้งแต่ขนาด 1"-20" ที่ใช้ได้ง่ายและสะดวกสบายสำหรับงานต่อท่อ หรือ งานต่อสายยาง ที่ตรงตามมาตราฐานของ API อย่างเช่น BAUER COUPLING, WECO HAMMER UNION และ VICTAULIC CLAMP โดยสินค้าทั้งหมดท่านสามาเลือกซื้อ อะไหล่ได้ทุกชิ้น  
 

4476874 Visitors4476874 Visitors4476874 Visitors4476874 Visitors4476874 Visitors4476874 Visitors4476874 Visitors